IntegriranaPridelava

Prve resne aktivnosti na področju integrirane pridelave zelenjave so se začele leta 1997, v okviru KGZS – Zavod  Maribor. Leta 1999 so se začele izvajati kontrole na področju zelenjave, vključenih je bilo 43 kmetij, do leta 2004  pa se je število kmetij povečalo na 369. Zatem se je število kmetij začelo zmanjševati tako, da je bilo v letu 2009 v kontrolo vključenih 249 kmetij. Razlogi za zmanjšanje števil kmetij so: starejši ljudje brez naslednikov, bolezni, slabe tržne razmere, ni finančne pomoči.

Zahteve po zdravi in kakovostni hrani, brez ostankov sredstev za varstvo rastlin, so pripeljale do uvedbe integrirane pridelave v kmetijstvu. Tovrstno pridelovanje je tako postalo pomemben člen trajnostnega razvoja. Integrirana pridelava pomeni uravnoteženo uporabo agrotehničnih ukrepov ob skladnem upoštevanju gospodarskih, ekoloških in toksikoloških dejavnikov. Pri tem imajo pri enakem gospodarskem učinku naravni ukrepi prednost pred fitofarmacevtskimi in biotehnološkimi ukrepi, kjer se upošteva integrirano varstvo rastlin, znotraj tega tudi biotično varstvo rastlin.

Glavne značilnosti so upoštevanje načel dobre kmetijske prakse pri gnojenju in dobre kmetijske prakse varstva rastlin, dobrega gospodarja, predpisov s področja varovanja okolja, fitofarmacevtskih sredstev, rezultatov raziskav v Sloveniji in državah, ki so organizirale integrirano pridelavo poljščin.

Integrirana pridelava zelenjave je naravi in potrošnikom prijaznejši način pridelave, katere bistveni cilji so:

  • pridelava zdrave zelenjave in izboljšanje prehrane potrošnikov,
  • zmanjšana in nadzorovana uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev,
  • izboljšana kakovost pridelanih vrtnin in zagotavljanje potencialnega zdravja potrošnikov,
  • varovanje okolja z zmanjševanjem potencialnih proizvodnih virov onesnaževanja,
  • ohranjanje naravnih sovražnikov z uporabo ustreznih metod varstva rastlin,
  • izboljšanje in vzdrževanje trajne rodovitnosti in (mikro) biološke aktivnosti tal,
  • stalna kontrola pridelave in zagotovilo potrošnikom, da so proizvodi stalno pod strokovnim nadzorom,
  • da označeni proizvodi ustrezajo višjim standardom pridelave.
Scroll to Top